Identidade e datos de contacto do controlador de datos.

O sitio web www.sargadelos.com (o “Sitio web”) opera baixo a denominación SARGADELOS, marca rexistrada cuxa licencia de uso ostenta PORCELANA DE SARGADELOS S. L., sociedade española con domicilio en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, ao Tomo 34, Libro 6º da Sección de Limitadas, Folio 21, Folla 542, inscrición 1ª e Número de Identificación Fiscal B-27009638. Teléfono: 982 557 841. Correo electrónico: sargadelos@sargadelos.com, en calidade de controlador de datos a efectos das leis e normativas aplicables en materia de protección de datos.

Datos tratados, base xurídica e finalidades do tratamento.

En función dos servizos que se proporcionan a través do Sitio web e que vostede utiliza, nas opcións e a configuración do seu dispositivo (en concreto, en relación coas cookies e outros marcadores), os datos persoais (os seus “Datos”) que *Sargadelos recompila e trata inclúen principalmente: o apelido, o nome, a dirección de correo electrónico, a dirección postal e o número de teléfono, os datos da conta bancaria para as compras en liña, as compras realizadas, as preferencias e intereses, os patróns de navegación así como os rexistros de conexión. Estes Datos recompilaranse xa sexa co seu consentimento explícito ou cando sexa necesario para a tramitación dos pedidos (execución dun contrato).

En cumprimento do disposto na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos de carácter persoal facilitados por vostede formarán parte do ficheiro informático de Sargadelos* e serán utilizados para:

  • Responder ás preguntas que envíe a través do formulario do apartado "Contacto”
  • Que poida crear o seu espazo persoal mediante a opción “A miña conta“ e, desta forma, poida adquirir en liña os produtos que desexe.
  • Que poida xestionar os pedidos que realice en liña e as entregas, así como as garantías correspondentes.
  • Garantir a seguridade das súas transaccións en liña, previr a fraude e os impagados;
  • Xestionar e optimizar a relación co cliente.
  • Suxeito ao seu consentimento: enviarlle información sobre as nosas ofertas, noticias e eventos ( newsletters, invitacións e outras publicacións).
  • Realizar estatísticas.
  • Facilitar o mantemento da relación contractual, o control e a xestión das compras e os seus correspondentes cobros.
  • Enviarlle información e publicidade sobre os nosos produtos a través de medios físicos e telemáticos de calquera tipo.
  • Desenrolar estudos internos sobre os intereses, o comportamento e a demografía dos usuarios co obxectivo de comprender mellor as súas necesidades e darlle un mellor servizo o facilitarlles información relacionada cos seus intereses.

Os Datos imprescindibles para que *Sargadelos poida cumprir co anteriormente descrito están marcados cun asterisco nas diferentes páxinas do Sitio web. No caso de que non encha os campos obrigatorios, *Sargadelos non poderá atender as súas peticións nin proporcionar os produtos e servizos solicitados. Outros datos son totalmente opcionais e permítennos coñecerlle mellor para así mellorar as nosas comunicacións e servizos.

Vostede garante que os datos persoais facilitados a Sargadelos* son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos.

Sargadelos* tratará devanditos datos coa máxima confidencialidade e comprométese a non utilizalos cun fin distinto a aquel para o que foron solicitados, así como a conservalos coas debidas medidas que garantan a súa seguridade e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados. Os seus datos persoais non serán cedidos, divulgados nin modificados sen o seu previo consentimento, incluso unha vez finalizada a relación contractual.

No caso de que o usuario facilite á empresa datos persoais de terceiros, o usuario declara que  devanditos datos son veraces e que informou e solicitou o consentimento a estes terceiros, cuxos  datos facilita á empresa, de que os seus datos persoais serán  tratados  pola  empresa Sargadelos*, en os mesmos termos que o usuario  foi informado e prestado o seu consentimento na presente Política de Privacidade.

Destinatarios dos datos.

Os Datos que proporcione serán tratados por *Sargadelos. Non se transferirán nin se poñerán a disposición de ningún terceiro salvo (i) a posibles subcontratistas de *Sargadelos (transportistas, provedores de aloxamento e servizos de mantemento do Sitio web, provedores de servizos de xestión de pagos e fraudes, etc.), por motivos estritamente técnicos e loxísticos, e (ii) en caso de reorganización da nosa empresa matriz, incluída a transmisión total ou parcial de activos, fusión, absorción, escisión e, en xeral, calquera operación de reorganización. Os seus Datos poderán ser divulgados a outras empresas de *Sargadelos para xestionar e optimizar a relación co cliente, e, suxeito ao seu consentimento, para enviarlle información sobre ofertas, noticias e eventos da nosa empresa matriz. Por último, *Sargadelos poderá divulgar os seus datos a terceiros se unha lei, unha disposición legal ou unha sentenza xudicial así o esixe, ou se dita divulgación é necesaria para garantir a protección e a defensa dos seus dereitos.

Transferencias de Datos ao extranxeiro.

Os destinatarios dos seus Datos poderán estar situados no estranxeiro, incluso fose do Espazo Económico Europeo. Calquera transferencia dos seus Datos fose do Espazo Económico Europeo soamente realizarase se se implementaron as garantías adecuadas, tales como as garantías contractuais, de conformidade coas leis e normativas de protección de datos aplicables. Se o desexa, mediante o envío dunha solicitude a *Sargadelos pode obter unha copia das garantías implementadas.

Os seus dereitos.

De conformidade coas leis e normativas aplicables en materia de protección de datos, ten dereito a solicitar o acceso, a rectificación e a cancelación dos seus Datos, ou a restrición do tratamento, e opoñerse ao devandito tratamento, así como ao dereito de portabilidad dos datos na medida aplicable. Tamén pode opoñerse ao uso dos seus Datos para crear o seu perfil de cliente; neste caso non poderá seguir gozando de ofertas ou servizos personalizados. Vostede garante que os datos persoais facilitados a *Sargadelos son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos. *Sargadelos tratará devanditos datos coa máxima confidencialidade e comprométese a non utilizalos cun fin distinto a aquel para o que foron solicitados, así como a conservalos coas debidas medidas que garantan a súa seguridade e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados. Os seus datos persoais non serán cedidos, divulgados nin modificados sen o seu previo consentimento, incluso unha vez finalizada a relación contractual.

Vostede ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dirixindo unha comunicación por escrito ao responsable do ficheiro, *Sargadelos, á dirección PORCELANA DE SARGADELOS S. L., Sargadelos, s/n. 27891 Cervo. Lugo, ou a través da dirección de correo electrónico sargadelos@sargadelos.com, en ambos os casos facilitando unha fotocopia do seu documento nacional de identidade ou do seu pasaporte. Ademais, en calquera momento poderá solicitar que deixemos de enviarlle información sobre as nosas ofertas, noticias ou eventos utilizando a ligazón de hipertexto designado para esta finalidade incluído en cada correo electrónico que lle enviemos.

Período de conservación dos seus Datos

Os Datos que se recompilan e tratan a través do apartado "Contacto" só se conservaran o tempo estritamente necesario para levar a cabo as xestións requiridas. No caso de que decida crear unha conta de cliente, os seus Datos identificativos conservaranse mentres teña a conta activa e non a peche. Poderá pechar a conta en calquera momento. A súa solicitude tramitarase de inmediato, ou en caso de pedidos pendentes, en canto se executen por completo. No caso de que a súa conta estea inactiva durante cinco (5) anos, Sargadelos* contactaralle para saber se desexa mantela. Se non desexa mantela, pecharase a conta e os Datos eliminaranse. Os Datos relativos aos pedidos que realizase, en principio, Sargadelos* conservaraos durante un período de tempo que non superará os prazos legais de limitación aplicables. Con todo, poderá ver estes Datos dentro da súa conta de cliente mentres esta permaneza activa. Cando se peche a súa conta de cliente, estes Datos (i) arquivaranse a efectos contables e probatorios durante os prazos legais de limitación anteriormente mencionados, ou (ii) eliminaranse no caso de que vencesen estes prazos. Os Datos da súa conta bancaria protexeranse de forma segura durante o tempo que sexa necesario para a confirmación do pedido e o seu pago, e posteriormente destruiranse de inmediato. En caso de impagado, os Datos conservaranse mentres dure a xestión do incidente, e posteriormente durante un período de entre tres (3) e cinco (5) anos en función da gravidade do incidente.

Os Datos que se utilizan co obxectivo de enviarlle información relativa a ofertas, noticias e eventos da nosa empresa matriz conservaranse durante un período de cinco (5) anos a partir da data en que se recompilaron ou desde o seu último contacto con *Sargadelos. Cando venza este prazo, *Sargadelos poderá poñerse en contacto con vostede para saber se desexa seguir recibindo información sobre as ofertas, as noticias e os eventos. Os Datos eliminaranse dentro dun período máximo dun (1) mes posteriormente a calquera solicitude que realizase para darse de baixa. Por último, os rexistros de conexión que se recompilan, suxeito ao seu consentimento, que utilizan as cookies e outros marcadores implementados no noso Sitio web, conservaranse de conformidade coas leis e normativas aplicables durante un período de tempo que non supere os doce (12) meses. Se desexa máis información, pode consultar a nosa Política de cookies.

Datos de contacto do responsable de protección de datos (RPD) e dereito a presentar unha reclamación.

No caso de que teña calquera consulta sobre a recompilación ou o tratamento dos seus Datos por parte de *Sargadelos pode poñerse en contacto co responsable de protección de datos de *Sargadelos enviando un correo electrónico a sargadelos@sargadelos.com.

*Sargadelos, inclúe as seguintes empresas autorizadas a comercializar a marca “Sargadelos”:

PORCELANA DE SARGADELOS SL

FABRICA DE CERAMICA DE SARGADELOS SL

FABRICA DE CERAMICA DEL CASTRO SL