O presente documento establece as condicións polas que se rige o uso desta páxina web e a compra de produtos na mesma (en diante, as “Condicións”). Por favor lea atentamente as presentes Condicións e a nosa Política de Privacidade antes de usar esta páxina web. Estas Condicións poderían ser modificadas. É a súa responsabilidade leelas xa que as condicións vixentes no momento de uso da páxina web ou de realización dun pedido a través da nosa tenda online serán as que resulten aplicables.

Sargadelos* elaborou con sumo cuidado e boa fe o contido de estas páxinas, pero non asume garantía ou responsabilidade algunha pola exactitud ou integridade del contenido. Se ten algunha dúbida relacioada coas Condicións ou a Política de Privacidade pode poñerse en contacto con nós enviando un email a tonline@sargadelos.com

1. Os nosos datos

Esta páxina web opera baixo a denominación SARGADELOS, marca rexistrada cuxa licencia de uso ostenta PORCELANA DE SARGADELOS S.L., sociedad española con domicilio en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 34, Libro 6º da Sección de Limitadas, Folio 21, Folla 542, inscripción 1ª e Número de Identificación Fiscal B-27009638.

Teléfono : 982 557 841

Correo electrónico: tonline@sargadelos.com

2. Os seus datos

A información ou datos persanais que vostede nos facilite serán tratados con arreglo o establecido na Política de Privacidade. A información ou datos personais que vostede nos facilite serán tratados con arreglo ao establecido na Política de Privacidade. Ao facer uso desta páxina web vostede consinte o tratamento de dita información e datos e declara que toda a información ou datos que nos facilite son veraces e se corresponden coa realidade.

3. Ambito de aplicación

As presentes Condicións serán de aplicación a tódo los pedidos cursados a través da páxina web www.sargadelos.com.

A realización dun pedido a través da nosa tenda online supón unha aceptación pola súa parte das presentes Condicións e da Política de Privacidade da nosapáxina web. No caso de que esté en desacordo co contida das Condicións aquí establecidas, abstéñase de realizar calquer operación de compra.

4. Capacidade legal

Ao realizar un pedido a través destapáxina web, vostede declara ser maior de 18 anose ter capacidade legal para contratar.

5. Uso do nosa páxina web

Ao facer uso desta páxina web e realizar pedidos a través da mesma vostede comprométese a:

  • Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se, razoablemente se poidera considera que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.
  • Facilitarnos a súa dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos de contacto de forma veraz e exacta.
  • Así mesmo, consinte que podamos facer uso de dita información para poñernos en contacto con vostede se fose necesario (ver Política de Privacidade). Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non podremos cursar o seu pedido.

6. Celebración da compravenda

Vendedor:

Porcelana de Sargadelos S.L., con domicilio social en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, Número de Identificación Fiscal B-27009638.

Comprador:

O usuario, ao consignar os seus datos personais no formulario de compra, deberá aceptalas Condicións e a Política de Privacidade para poder continuar co proceso de compra.

Tódo los pedidos están suxeitos a nosa aceptación, da que será informado a través dun correo electrónico. O contrato para a compra dun produto entre vostede e nosoutros ( o "Contrato") quedará formalizado únicamente cando lle enviemos a Confirmación da Compra.

7. Dispoñibilidade dos produtos

Tódolos pedidos de produtos están suxeitos a dispoñibilidade dos mesmos. Neste sentido se se producen dificultades en canto ao suministro de produtosou se non quedan artigos en stock reembolsaremos sin demora os pago que xa fosen realizados sobre este artigos en concreto. Neste caso, Sargadelos non terá a obriga de realizar a entrega destesartigos.

8. Quitar ou modificar produtos

Sargadelos resérvase o dereito de retirar calquer produto desta páxina web en calquer momento e de quitar ou modificar calquer material oucontido da mesma. Sargadelos non se fai responsable frente a vostede a un terceiro polo feito de retirar calquerproduto, quitar ou modificar calquer material oucontido da páxina web con independencia de se dito produtofoi vendido ou non. 

9. Entrega

Sin perxuizo do establecido naclaúsula 7 respecto da dispoñibilidade dos produtos, intentaremos envíar o pedido no prazo que figura na Confirmación de Compra. Se non se especificase ningunha fecha entregarase no prazo de 30 días a contar dende a data de Confirmación de Compra. Se por algún motivo non poidéramos cumprir ca data de entrega, informarémolo desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir mercando establecendo unha nova data de entrega ou ben anulalo pedido co reembolso total do prezo pagado. Teña en conta en calquera caso que non realizamos entregas a domicilio nin sábados nin domingos. O produto será entregado na dirección indicada por vostedeao realizar o pedido. Debido a que o produto será entregado "porta a porta" non podemos aceptar direccións de envío en apartados postales.

10. Imposibilidade de entrega

Se nos resulta imposible efectuar a entrega do seu pedido deixarémoslle unha nota explicándolle onde se atopa o seu pedido e como facer para que lle sexa enviado de novo. Se non vai estar no lugar de entrega á hora convida, rogámoslle que se poña en contacto connosco para convir a entrega. Por favor, teña en conta que a almacenaxe e novo envío do seu pedido pode ter un custo adicional. No caso de que transcorridos 30 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, o pedido non fose entregado por causa non imputable a nós, entenderemos que desexa desistir do Contrato e considerarémolo resolto. Como consecuencia da resolución do Contrato, devolverémoslle o prezo pago por tales produtos canto antes e, en calquera caso, no prazo máximo de 30 días desde a data en que consideremos resolto o Contrato. Nestes casos, estaremos autorizados a repercutirlle os custos de transporte derivados da resolución do Contrato.

11. Transmisión do risco e reserva da propiedade

A transmisión do risco prodúcese a partir do momento da entrega do produto. Ata o seu pago completo, os artigos serán propiedade de Sargadelos.

12. Impostos

Aplicarase a lexislación correspondenteao destino da mercadoría en todo o referente a impostos. En España (territorio peninsular) será obrigatorio facilitar NIF, Nome, Apelidos e Enderezo para pedidos superiores a 3000 € (IVE incruido) realizados por particulres e CIF, Razón Social e Enderezo para pedidos superiores a 400€ (IVE incruido) realizados por empresas.

Nos nosos pedidos internacionais, os aranceis en destino non están incluidos.

13. Prezo

O prezo vixente do produto será o acordado no momento de realizar o pedido. De conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, a entrega dos artigosentenderase localizada no territorio de aplicación do IVE español se a dirección de entrega está en territorio español exceptuando Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto de que se trate. Os gastos de envío engadiran seao importe total e aparecerán antes de que vostede deba confirmar o pedido. Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xalle enviamos unha Confirmación de Compra.

14. Vales e promocións

Desde a tenda online poderán ofrecerse descontos especiais e promocións sobre produtos específicos ou para un determinado perfil de cliente. Cada promoción incluirá a información específica e necesaria para o disfrute da mesma, os prazos de validez, os requisitos, restricións, limitaciónsou advertencias técnicas, físicas oulegais, que serán consideradas como condicións particulares.

En todas as promocións indícase o prezo dos artigos sen aplicación do desconto e o mesmo aplicado o desconto. Nas condicións particulares da promoción indicarase se o prezo inclúe ou non os gastos de envío.

En calquera caso, os vales  e descontos xera dossó serán canxeables a través da tenda online www.sargadelos.com. En ningún caso poderá solicitarse o reintegro en efectivo dos mesmos nin se poderán acumular con outras promocións ou descontos.

15. Forma de pago

Poderá facer o pago mediante transferencia bancaria, coas tarxetas Visa, Mestre, Mastercard, e a través de PayPal. Ao facer clic en "Aceptar o pago" Vostede está a confirmar que a tarxeta de crédito é súa. As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora das mesmas, pero se dita entidade non autorizase o pago, non nos faremos responsables por ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún Contrato con Vostede.

16. Política de devolucións

Dereito legal a desistir da compra: vostede poderá desistir do Contrato en calquera momento dentro do prazo de 14 días naturales desde a data en que vostede reciba o seu pedido. Neste caso, se lle reembolsará o prezo pago por tales produtos. Vostede farase cargo dos custos directos de devolución do produto. Vostede poderá acreditar o exercicio do dereito de desistencia dentro do prazo indicado, en calquera forma admitida en dereito. Bastará con enviar un email a tonline@sargadelos.com e o noso departamento de atención ao cliente poñerase en contacto con vostede para informarlle de como proceder á devolución do produto. Esta disposición non afecta a outros dereitos recoñecidos ao consumidor pola lexislación vixente. Devolucións de produtos defectuosos No momento que vostede reciba o produto, se considera que o mesmo non se axustaao estipulado no Contrato, deberá poñerse en contacto con nosco dentro dos 2 días hábiles seguintes á data de recepción do mesmo, chamando por teléfono ao número 982 557 841 onde lle indicaremos a forma de proceder ou enviando o albarán de devolución á seguinte dirección tonline@sargadelos.com. Por favor, devolva o artigo usando ou incluíndo a súa caixa orixinal. Deberá incluír tamén todos os documentos e envoltorios dos produtos. Non se fará ningunha devolución se o produto foi usado máis aló da mera apertura do mesmo. Tampouco se aceptarán devolucións de pezas personalizadas. A devolución efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro do prazo de 30 días desde a data en que vostede nos comunicou a súa incidencia. A devolución efectuara sesempre a través do mesmo medio de pago que vostede utilizou para pagar a compra. Quedan a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

17. Responsabilidade e exoneración de responsabilidade

Co alcance que permita a lei, excluímos todas as garantías, salvo aquelas que non poidan ser lexitimamente excluídas fronte aos consumidores e usuarios. Debido aos materiais naturais que utilizamos e á forma de elaborar os nosos produtos, os artigos que vendemos a miúdo poden presentar variacións nas medidas, na textura e nacor, con todo non terán a consideración de defectos ou taras. Ao contrario, debería contarse coa súa presenza e aprecialas, as características naturais son inevitables e deben ser aceptadas como parte da aparencia individual do produto. O dispostona presente cláusula non afectará os seus dereitos como consumidor e usuario, nina o seu dereito para desistir do Contrato.

18. Propiedade intelectual

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web corresponden en todo momento a Sargadelos* Vostede non poderá facer uso de devandito material salvo que llo autoricemos expresamente nós. Non se permite a descarga e utilización de imaxes das nosas páxinas sen a autorización escrita de Sargadelos*.

19. Comunicacións por escrito

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicaciones que lle enviemos sexan por escrito. Vostede acepta que a maior parte das devanditas comunicacións con nosco sexan electrónicas. Poñerémonos en contracto con vostede por correo electrónico oulle facilitaremos información colgando avisos nesta páxina web. A efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei.

20. CESIÓN DE DEREITOS E OBLIGACIÓNS

O Contrato é vinculante tanto para vostede como para Sargadelos* así como para os nosos respectivos sucesores e cesionarios. Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo transferir un Contrato ou algún dos dereitosouobrigacións derivados do mesmo sen obter o noso consentimento previo por escrito. Sargadelos resérvase o dereito de poder transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro modo transferir un Contrato ou algún dos dereitosouobrigacións derivados do mesmo, en calquera momento durante a vixencia do Contrato. Ditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán os dereitos que vostede ten como consumidor, recoñecidos por lei.

21. Acontecementosfora do noso control

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigacións que asumamos ao amparo dun Contrato, cuxa causa se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable ("Causa de ForzaMaior"). As Causas de ForzaMaior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fose do noso control razoable e entre outros, os seguintes: Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas. Conmoción civil, revolta, invasión, ataque terrorista ou ameaza terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ouautoridade pública. Folga, fallos ou accidentes de transporte marítimo ou fluvial, postal ou calquera outro tipo de transporte. Entenderase que as nosas obrigacións derivadas de Contratos quedarán suspendidas durante o período en que a Causa de ForzaMaior continúe, e dispoñeremosdunha ampliación no prazo para cumprir as devanditas obrigacións por un período de tempo igual ao que dure a Causa de ForzaMaior. Poñeremos todos os medios razoables para que finalice a Causa de ForzaMaiorou para atoparunha solución que nos permita cumprir as nosas obrigacións en virtude do Contrato a pesar da Causa de ForzaMaior.

22. Nulidade parcial

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun Contrato fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados pola devandita declaración de nulidade.

23. O nosodereito a modificar estas condicións

Sargadelos* resérvase o dereito de revisar e modificar as presentes Condicións en calquera momento. Vostede estará suxeito ás Condicións e Política de Privacidade vixente no momento en que use a presente páxina web ou efectúe cada pedido, salvo que por leiou decisión de organismos gobernamentais debamos facer cambios con carácter retroactivo nas devanditas Condicións ou Política de Privacidade, nese caso, os posibles cambios afectarán taménaos pedidos que vostede fixese previamente.

24. Idioma

Os contratos poden concluírse en idioma Español e Inglés.

25. Legislación aplicable e xurisdicción

O uso da nosa páxina web e os contratos de compra de produtos a través da nosa páxina web rexeranse pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da páxina web ou cos devanditos contratos será sometida áxurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois. Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal recoñécelle a lexislación vixente.

26. Protección de datos

En canto aos datos persoais que vostede introduza a través deste sitio web, por favor consulte a Política de Privacidade de Sargadelos*. *Sargadelos, inclúe as seguintes empresas autorizadas a comercializar a marca Sargadelos.

PORCELANA DE SARGADELOS SL

FABRICA DE CERAMICA DE SARGADELOS SL. 

FABRICA DE CERAMICA DEL CASTRO SL