Os dereitos de propiedade intelectual deste portal e dos seus elementos engadidos son titulariedade de Sargadelos, reservándose a empresa a facultade de efectuar modificacións e actualizacións sobre a información contida no portal en calquera momento e sen necesidade de previo aviso.

O uso non autorizado da información e demais elementos contidosneste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade de Sargadelos, dará lugar aoexercicio das accións que legalmente correspondan á empresa e, no seu caso, ás responsabilidades que se puidesen derivar.

O contido facilitado a través desta web emítese para efectos simplemente informativos.

Sargadelos non se fai responsable dos danos e dos prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimoou inadecuado das ferramentas e informaciónscontidasna web.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibido utilizar esta web con finscomerciaisou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

Tanto o acceso ao portal como ao uso que poidafacerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade dos usuarios.

Sargadelos non asume ningunharesponsabilidade derivada da conexión aoscontidos dos enlaces a terceiros que poidaconter o portal. Recoñece que os dereitos de propiedade intelectual e industrial das páxinas enlazadas perténcenllesaosseus respectivos autores e propietarios e, a petición de calquera deles, o enlace ou enlaces retiraranse de xeito inmediato.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeitoao establecido naLei de Protección de Datos de Carácter Persoal e no resto da normativa de aplicación vixente.

O sitio web www.sargadelos.com opera baixo a denominación SARGADELOS, marca rexistradacuxalicenza de uso ostenta PORCELANA DE SARGADELOS S.L., sociedade española con domicilio en Sargadelos s/n, 27891, Cervo, Lugo, inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 34, Libro 6º da Sección de Limitadas, Folio 21, Folla 542, inscripción 1ª e Número de Identificación Fiscal B-27009638. Teléfono: 982 557 841. Correo electrónico: sargadelos@sargadelos.com